หัวข้อข่าว : “ห้องเรียนสีเขียว”


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : “ห้องเรียนสีเขียว”

นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และ นางสายเงิน กองก่ำ หัวหน้างานห้องเรียนสีเขียว เข้าร่วมประชุมสัมมนา ห้องเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ภาพ : ผอ. สุชาดา พุทธนิมนต์ / ข่าว : อุฑามาศ)

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , ,

“ตักบาตรวันมาฆบูชา”


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : “ตักบาตรวันมาฆบูชา”

เมื่อวันพฤหัสที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันมาฆาบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันงดงามของไทย และเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง…(อุฑามาศ:ข่าว / ทรงวุฒิ:ภาพ)…

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

วันเกียรติยศ “คนดีศรีบดินทร”


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : วันเกียรติยศ “คนดีศรีบดินทร”

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยคุณครู จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ “คนดีศรีบดินทร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนที่ประพฤติตนอยู่ในความดี เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ กิจกรรม การสร้างชื่อเสียง และช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยมีพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเครื่องหมายคนดีศรีบดินทร ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มาเป็นประธานมอบรางวัลในกับนักเรียน ณ เวที (Talent Show)….(อุฑามาศ : ข่าว / ทงวุฒิ : ภาพ)….

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม

เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธาน จัดกิจกรรมแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผลงาน IS เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนเอง เพื่อเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคคิเพื่อนักเรียนจะได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ณ ใต้อาคาร ๙ ชั้น…(อุฑามาศ : ข่าว / ทรงวุฒิ : ภาพ)….

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

คนดีศรีบดินทร 2559


วันเกียรติยศ

คนดีศรีบดินทร

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , , ,

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยตัวแทนคุณครู ผู้ปกครอง ให้กำลังใจนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ในชุดการแสดง “กีปัสขวัญสตูล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา” ซึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต …(อุฑามาศ :ข่าว /ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์ , อ.สุชาดา ด้วงบัว : ภาพ )..

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ประชุมวิชาการ


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการ

นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ร่วมประชุมวิชาการ”การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ในฐานะเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเขียงใหม่….

(อุฑามาศ : ส่งข่าว/ ผอ.สุชาดา : ภาพ)..

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ประชุมการจัดทำแนวข้อสอบ O-NET ๖ บ.ด.


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำแนวข้อสอบ O-NET ๖ บ.ด.

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นสถานที่จัดประชุมดำเนินการจัดทำแนวข้อสอบ O-NET โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมประชุม ทั้งมีนายสุพัฒน์ อัตจริต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องแสงสนิท โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ………………………… (อุฑามาศ : ข่าว / อ.ทิตยา,จักรพงษ์ : ภาพ)

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ออกกำลังกายทุกวันพุธ


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายทุกวันพุธ

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นำออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณครู นักเรียน และบุคลากร ให้มีร่างกายและจิตใจดี มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียน …………………………. (อุฑามาศ : ข่าว /อ.ทิตยา : ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

รับรางวัล EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : รับรางวัล EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และคุณครูสายเงิน กองก่ำ หัวหน้าห้องเรียนสีเขียว เข้ารับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙ จากนายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี…(อุฑามาศ : ข่าว / ทรงวุฒิ : ภาพ)…

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , , ,