เปิดกระปุกเงินออม


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้จัดกิจกรรมเปิดกระปุกออมสิน ตามโครงการรากแก้วมาตุภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้ ๑.ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒.เพื่อพัฒนาห้องเรียน และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๓.เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ๔.เพื่อช่วยเหลือคนพิการและโรงเรียนในชนบท ๕.เก็บออมสำหรับตนเอง โครงการนี้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ ๑๐ เพื่อปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนรู้จักการออมและความเสียสละ โดยการออมวันละ ๑ บาท นับตั้งแต่วันเริ่มโครงการจะได้จำนวน ๑๕๐ วันเป็นจำนวนเงิน ๑๕๐ บาท หรือมากกว่านั้น ซึ่งนางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ กลุ่มบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายกฤษณัฐ ครุธพันธ์ หัวหน้าโครงการรากแก้วมาตุภูมิ ให้การต้อนรับ

This slideshow requires JavaScript.

รวม4

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร