ทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2559


pr1jpg pr2

โครงการทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (Pre ม.1)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

                เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลาน ในการก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนต่อในระดับามัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป ดังนั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เล็งเห็นถึงความสำคัญ และการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( Pre ม.1 ) ขึ้น เป็นการช่วงส่งเสริมให้นักเรียน และผู้ปกครองได้เตรียมตัวสู่อนาคตต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนจึงมีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน ได้รับฟังแนวทางการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 ด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ของตนเอง
  2. เพื่อสร้างช่องทางให้ผู้ปกครองได้นาผลการทดสอบไปพัฒนา เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
   

รายละเอียดการดำเนินการ

ขั้นตอน / กิจกรรม วันเดือนปี / รายละเอียด
 

วันรับสมัคร

 

1. วันราชการ วันที่ 9 ธ.ค. 58 – 24 ม.ค. 59 เวลา 07.30 16.00 น.

2. วันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 12-19 ธ.ค. 58 และ วันเสาร์ที่ 16 , 23 ม.ค. 59 เวลา 07.30 – 12.00น.

วันเวลาสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา **หมายเหตุ ผู้ปกครองรับฟังการชี้แจงระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เวลา 9.00 น.

วิชาที่สอบ ทดสอบ 5 รายวิชา (คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา)
ประกาศผล วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ป้ายประกาศโรงเรียน

หรือ http://www.bodin3.ac.th

ค่าสมัคร 250 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น
การรับใบสมัคร ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น หรือ Download ที่ http://www.bodin3.ac.th
สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น ( ผู้ปกครองสมัครแทนได้ )
การเข้าสอบ ** นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ** เตรียมบัตรประจาตัวผู้สมัคร ปากกา ดินสอ 2B และยางลบ

 

 

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร